Huishoudelijk Reglement

Artikel 1.              Het verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 Januari t/m 31 December

Artikel 2.              Contributie

 1. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de algemene leden vergadering bepaalt.
 2. De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan bij de penningmeester.
 3. Bij het in gebreke blijven van de contributiebetaling gedurende twee maanden, zal het bestuur een schriftelijke herinnering sturen. Wordt hierop niet binnen 30 dagen op gereageerd dan zal het betreffende lid van de ledenlijst worden afgevoerd. Het betreffende lid wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 3.              Leden

 1. Nieuwe buurtbewoners worden binnen 30 dagen door een bestuur afgevaardigde, persoonlijk benaderd. Hierbij zal informatie verstrekt worden over de buurtvereniging.
 2. Bij toetreding als lid dient men de samenstelling van het gezin en de geboortedata van eventuele kinderen te vermelden
 3. Ieder nieuw lid ontvangt de statuten en het huishoudelijk regelement.
 4. Leden hebben het recht tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Tot het indienen van voorstellen voor de ledenvergadering. Tot het deelnemen aan alle activiteiten e.d. welke door de vereniging worden georganiseerd. Met inachtneming der gestelde eisen, zich kandidaat te stellen of te doen stellen voor een functie in het bestuur of een commissie. Mee te doen aan een stemming of verkiezing op een algemene ledenvergadering.
 5. De leden dienen de doelstelling van de vereniging te kennen, te onderschrijven en in het gedrag tot uiting te brengen.
 6. Ieder lid is verplicht zich te onderwerpen aan besluiten, welke door de algemene ledenvergadering zijn genomen.

Artikel 4.              Schorsing / royering

 1. Leden die handelen in strijd met de statuten en/of het huishoudelijk reglement en/of andere, door de algemene ledenvergadering en bestuur gestelde bepalingen en reglementen, kunnen worden geschorst. Zij zijn gedurende de schoring verstoken van alle rechten.
 2. Voordat tot schorsing wordt overgegaan, zal de betrokkende in de gelegenheid worden gesteld zijn handelingen te verklaren, in een gesprek met een bestuur afgevaardigde.
 3. Van een schorsing wordt het betrokken lid persoonlijk via een schrijven in kennis gesteld. Deze maatregel blijft van kracht tot de aanleiding van deze schorsing door het betrokken lid is weggenomen.
 4. Bij ernstige overtredingen of wangedrag kan op voorstel van het bestuur tot afvoering van het betrokken lid worden besloten. Dit voorstel moet met redenen omkleed op een algemene vergadering worden ingediend en met meerderheid van stemmen zal hierover een beslissing worden genomen.

Artikel 5.              Het bestuur

De taak van het bestuur bestaat uit:

 1. Het dagelijks leiden van de vereniging.
 2. Het vaststellen van de datum en het bijeen roepen van de algemene ledenvergadering.
 3. Het uitvoeren van opdrachten van de algemene ledenvergadering.
 4. Het geven van adviezen aan de algemene ledenvergadering.
 5. Het beheren van gelden en eigendommen van de verenigingen, zodanig dat generlei schade aan de vereniging wordt toegebracht. Met hierbij de aantekening dat het bestuur goedkeuring behoeft van de algemene ledenvergadering voor het besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen welke een bedrag of waarde van duizend euro ( € 1.000,-) te boven gaan, en het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend.
 6. Alles wat nodig is om de vereniging te laten functioneren.
 7. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering
 8. Het bestuur en/of buurtvereniging ’t huufke is nooit aansprakelijk bij ongevallen of letsel bij activiteiten of calamiteiten.

Artikel 6.              Taakomschrijving bestuur.

 1. De voorzitter is belast met algehele leiding van de vereniging. Hij leidt alle activiteiten van de vereniging. In voorkomend geval treedt hij op als representant van alle leden van de vereniging. Hij ondertekent met de secretaris alle notulen. Hij bekrachtigt met zijn handtekening de goedgekeurde rekeningen. Hij ondertekent met de secretaris alle officiële bescheiden welke namens de vereniging worden verzonden en schrijft bestuursvergaderingen uit. Bij ziekte of afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door de vice-voorzitter, zijnde de secretaris of de penningmeester.
 2. De secretaris voert alle correspondentie van de vereniging en houdt een kopie van alle verzonden stukken. Hij maakt notulen van alle vergaderingen en leest deze voor, op de eerstvolgende vergadering. Hij geeft ledenmutaties door aan de penningmeester, houdt een ledenlijst bij. Hij regelt de verkiezingen en verzorgt de convocaties voor de vergaderingen. Op de jaarvergadering brengt hij schriftelijk verslag uit van de belangrijkste evenementen van de afgelopen jaar. Hij verzorgt het archief van alle op de vereniging betrekking hebbende stukken.
 3. De penningmeester zorgt voor alle financiële aangelegenheden die op de vereniging van toepassing zijn. Hij verzorgt alle ontvangsten en uitgaven en int alle vorderingen en contributies. Hij is verplicht zeer nauwkeurig boek te houden en is voor onder zijn beheer gestelde gelden, behoudens overmacht, persoonlijk aansprakelijk. Hij maakt voor de algemene ledenvergadering een financieel jaarverslag en legt verantwoording af aan de leden terzake het gevoerde beheer en beleid. Hij houdt een inventarislijst bij van de vereniging toebehorende duurzame gebruiksgoederen.

Artikel 7.              Bestuursverkiezing

Kandidaatstelling voor nieuwe bestuursleden geschiet door:

 • Het bestuur
 • Door leden die daartoe schriftelijk de wens te kennen geven
 1. Rekening houdende met het in de statuten gestelde, worden de bestuursleden gekozen voor de tijd van drie jaren.
 2. De voorzitter, penningmeester en secretaris zullen niet gelijktijdig aftredend zijn.
 3. Bij een tussentijdse vacature zorgt het bestuur voor een vervanger tot aan de eerstvolgende jaarvergadering
 4. Bij aftreden van een bestuurslid moet deze aan zijn functie verbonden bescheiden binnen 14 dagen aan zijn opvolger of plaatsvervanger overdragen. Bij aftreden van de penningmeester moet de kascontrolecommissie in deze termijn een kascontrole uitoefenen.

Artikel 8.              Bestuursvergaderingen

 1. Op bestuursvergaderingen besluit het bestuur bij volstrekte meerderheid van stemmen.
 2. Deze besluiten zijn slechts geldig indien de helft plus één van het totale bestuur aanwezig is.
 3. Op bestuursvergaderingen behoort men een presentatielijst te tekenen.

Artikel 9.              Ledenvergaderingen

 1. De algemene ledenvergadering heeft de volgende taak:
 • Behandeling van de vaste agendapunten vernoemd in de statuten.
 • Het geven van opdrachten aan het bestuur.
 • Het eventueel wijzigen van het huishoudelijk reglement.
 • Behandeling van ingediende voorstellen.
 • Goedkeuren van het bestuursbeleid.
 1. In de algemene ledenvergadering kunnen slechts geldige besluiten worden aangenomen over die onderwerpen welke in de agenda zijn vermeld.
 2. Te kort voor de vergadering ingediende voorstellen kunnen wel ter discussie worden gebracht maar voor een stemmig naar een volgende vergadering verwezen.
 3. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.
 4. Tijdens de ledenvergadering wordt een stemcommissie benoemd die tot taak heeft het tellen van de uitgebrachte stemmen en of het aantal uitgebrachte stemmen in overeenstemming is met het aantal aanwezige, stemgerechtigde leden.
 5. Aankondigingen en voorlopige agenda van een algemene ledenvergadering dient 4 weken voor die datum te geschieden. Tot 2 weken voor de vergadering zijn de leden in de gelegenheid voorstellen in te dienen, of kandidaten te stellen welke op de vergadering worden vermeld.
 6. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen, uitgezonderd het in de statuten, onder art.9. sub a. gestelde

Artikel 10             Commissies

 1. Het bestuur kan zich in werkzaamheden doen bijstaan door commissies/ werkgroepen. Deze commissies/werkgroepen kunnen met bijzondere functies worden belast.
 2. Op de algemene ledenvergadering wordt een kascontrolecommissie gekozen uit 2 leden. Deze commissieleden mogen ten hoogste 2 jaren deze functie bekleden en zijn volgens rooster aftredend. Tevens wordt een reserve lid gekozen, deze wordt geacht zitting te hebben in de commissie, vanaf het moment van daadwerkelijke optreden, het welk kan gebeuren bij langdurige afwezigheid of verhuizing van een zittend commissielid. De commissieleden mogen geen bestuursfunctie bekleden. De kascontrolecommissie brengt van iedere controle binnen 14 dagen schriftelijk verslag uit aan het bestuur.
 3. De kascontrolecommissie is belast met de controle over het financieel beheer van de penningmeester en zij is bevoegd inzage te vorderen van alle boeken en bescheiden. Welke zij voor haar bevinding worden deze door de commissie voor akkoord getekend. Zij brengt haar verslag over controles uit op de algemene ledenvergadering. Van de leden der kascontrolecommissie wordt verwacht dat zij hun kennis der zaken op een verantwoorde wijze gebruiken en dat zij hun bevindingen openbaar maken op de algemene ledenvergadering.

Artikel 11             Sociale contacten

 1. Op de algemene ledenvergadering wordt toestemming van de vergadering gevraagd om bepaalde evenementen open te stellen voor familie of vrienden en/of kennissen der leden. Deze evenementen dienen beperkt te blijven tot; wandeltochten, fietstochten en jeugdavonden.
 2. Het bestuur kan worden gemachtigd om bij bepaalde activiteiten introducés toe te laten.

Artikel 12            

Wijzigingen in het huishoudelijk regelement mogen alleen geschieden aan alle leden minstens 4 weken voor de te houden vergadering is medegedeeld dat wijzigingen van het huishoudelijk regelement onderwerp van de vergadering zullen zijn, onder gelijktijdige toezending van de voorgestelde wijzigingen. De ledenvergadering beslist over de voorgestelde wijzigingen. Wijzigingen worden aangebracht als de ledenvergadering met eenvoudige meerderheid van de stemmen de voorgestelde wijzigingen aanneemt.

Artikel 13

Ingevallen waarin dit huishoudelijk regelement niet voorziet beslist het bestuur naar beste weten.

You missed

error: Content is protected !!